Vad?

Projektet Internet of Things (IoT) inom Vård och omsorg drivs av Kiruna kommun, Skellefteå kommun och Uppsala kommun.

Arbetet bygger vidare på resultat från tidigare studier med fokus på det smarta hemmet och arbetet inom Sense Smart Region. Projektet stöds av IoT Sverige, en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden.

Varför?

Andelen äldre blir fler i Sverige och växer snabbare än andelen som arbetar. Om kvaliteten på vård och omsorg ska kunna utvecklas är ett sätt att förändra befintliga arbetssätt.

En metod kan vara uppkopplad teknik som bidrar till att minska resurser som går åt till exempelvis enklare rutinkontroller och transporter. Då får personalen möjlighet att ägna en större del av sin arbetstid till insatser som upplevs ge hög nytta för vårdtagare.

Målgrupp

En särskilt prioriterad grupp att nå ut till är tjänsteleverantörer och företag som kan vidareutveckla och kommersialisera IoT-baserade produkter och tjänster inom vård- och omsorg. Utöver detta är regioner, andra kommuner, projektpartners och andra viktiga intressenter.

Mål och metod

Vårt mål i projektet är att i första hand skapa en breddad kunskaps- och erfarenhetsbas kring hur information från enheter och system kan sammanföras, användas och tillämpas.

I praktiken handlar det om att:

Befintliga system har utökats med fler enheter i fler hem.

Ett system som knyter samman enheterna och sammanväger dem till effektiva signaler på behov av tillsyn har byggts och utvecklas.

Att resultatet av projektet sprids vidare.

Därför behövs projektet

Allt fler äldre. Boverket beskrev i en rapport från den 12 februari 2020 att antalet äldre kommer att öka från och med år 2020, där antalet invånare över 80 år ökar med 50 procent mellan 2019 och 2030. Det innebär en ökning med mer än 270 000 personer, varav 130 000 kommer att vara över 85 år gamla. Även om vi lever längre behöver vi ta höjd för att behoven av vård kommer att öka runt om i hela Sverige.

Äldreomsorgen har stor nytta av välfärdsteknik. En rapport från Socialstyrelsen visar att äldreomsorgen är det område där kommunerna har dragit störst nytta av välfärdsteknik. Många kommuner erbjuder GPS-larm till äldre och till personer med funktionsnedsättningar, samt nattillsyn med digital teknik. Flera genomför test- och pilotprojekt där utmaningar i form av långa avstånd inom glesbygdskommuner och förtätade centralorter utgör två skilda områden.

Resurserna ser inte ut att öka. Samtidigt som behovet av vård och omsorg ökar, ser inte resurserna ut att öka i samma takt. Utmaningar när det handlar om både rekrytering och finansiering präglar många kommuner i dag, vilket ytterligare talar för behovet av att en del av lösningen kan finnas i digitaliserade och förändrade arbetssätt.

Så arbetar vi

Höga etiska krav – med målet att säkerställa behoven hos människor som vill fortsätta vara oberoende. Inom projektet IoT inom Vård och omsorg arbetar vi särskilt med uppkopplade enheter som elmätare, vatten och andra fysiska enheter som tillsammans kan skapa en bild av aktiviteten i hemmet. En stor fördel handlar om att privatlivet hos en vårdtagare skyddas, samtidigt som viktig information kring behov av tillsyn ändå kan fås av enheterna. Genom att profiler för användning av uppkopplade enheter i hemmet skapas kan tydliga avvikelser ses som signaler på särskilda vårdbehov.

Aktörer med bredd av kunskaper. Inom projektet har vi samlat specialister och aktörer med en bredd av kunskaper. Det sträcker sig från den kommunala sektorn, vidare till aktörer som RISE och universitet samt ett flertal aktörer inom teknik, som står för den IoT-kompetens som projektet kräver.

Agilt genomförande. Under projekttiden har vi arbetat agilt, med start i de behov och förutsättningar som gäller på varje plats som deltar. Flera arbeten har sträckt sig över lång tid vilket gjort att leveranser behövt hanteras och anpassas för eventuella nya förutsättningar.

Jämställda perspektiv. I både organisation och innehåll har vi strävat efter ett jämställt perspektiv. Detta innefattar projektledning och beslutsfattande till forskning, innovationer och medverkan från brukare och anhöriga.

Logotyper Vinnova, Energimyndigheten, Formas